Inchide
Имейл
Парола
Inchide

Уведомяваме Ви, че са възможни евентуални забавяния в доставките на продуктите, в предвид обявеното извънредно положение в страната.


* Актуални Промоции през Март 2020:

 

 

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА – при стойност на поръчката над 200 лв.

Валидност на промоцията: до 31 Март 2020 г.

 

 

** ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ е с продължителност 30 дни.

Валидност на промоцията: до 31 Март 2020 г.

 


________________________________________________________________________________

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН С УЕБ ДОМЕЙН http://www.battery-shop.bg/

 

 

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между:

 

  • “Батерии Онлайн” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ:203667741; ЗДДС №: BG203667741 със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Сердика”, бл.18А, вх.Б, ет.6, ап.34 и представителен офис с адрес: гр.Бургас,ул. Шейново №120, представлявано от Станимир Стоянов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК

 

  • клиентите, наричани по-долу, ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.battery-shop.bg.”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”

 

 

  • ТД „БАТЕРИЕ-ШОП.РО.ЛЛК (”SC BATERIE-SHOP.RO LLC), с ЕИК: RO22067249
    в Търг. регистър J30 / 882/2007 и седалище и адрес на управление: Румъния, гр. Сату Маре, ул. „Ретезатулуй”№ 1, наричано по-долу за краткост СОБСТВЕНИК

 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

 

1. Наименование на Доставчика: “Батерии Онлайн” ЕООД

 

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Сердика”, бл.18А, вх.Б, ет.6, ап.34

 

3. Вписване в публични регистри: ЕИК/БУЛСТАТ:203667741; ЗДДС №: BG203667741

 

4. Телефон за връзка: 0882552103


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.battery-shop.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

 

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.battery-shop.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

 

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави лично или чрез трето лице и да прехвърли/осигури прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

 

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия за ползване. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

 

(4) Доставчикът осигурява доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия за ползване.

 

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

 

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

 

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия за позване, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

 

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия за ползване. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес, за което дължи незабавно уведомление на Доставчика от момента на промяната.

 

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

 

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

(7) Собственикът на интелектуалните права върху съдържанието на този сайт – базата данни, информацията и показаните снимки е:

Baterie-Shop.RO LLC” („Батерие-Шоп.RO LLC”)
ЕИК: RO22067249
в Търг. регистър J30 / 882/2007
ул. „Ретезатулуй”№ 1
440 024 Сату Маре, Румъния
Тел. 0361-419710 или 0771-593850
Факс 0361419709
Рег. номер ANSPDCP 21157

(8) Съдържание на онлайн офертата:

Baterie-Shop.RO LLC” („Батерие-Шоп.RO LLC”) е собственик на интелектуалните права върху съдържанието на този сайт - базата дани, информацията и показаните снимки. Моля, съобщавайте ни за всякакви нарушения на тази декларация на info@acumulator-shop.ro. Ние не сме отговорни за съдържанието на свързаните външни уеб страници и препратки (линкове). Достъпът до уеб страниците, свързани към уеб страниците на www.battery-shop.bg се прави на свой собствен риск. Собственикът не поемат никаква гаранция за актуалността, коректността и качеството на предоставената информация. Гаранционните претенции за автори, които се отнасят до подобни материални щети или интелектуални щети, причинени от използването или неизползването на предоставената информация, или от използването на невярна или непълна информация, са по принцип изключени, освен ако не се докаже лошото намерение или небрежността на собственика. Всички оферти са без задължения. Собственикът си запазва правото да променя, допълва или временно или трайно да заличава част от страниците или цялата оферта, без предизвестие. Продуктите, наречени съвместима батерия, зарядно за батерия, зарядно за лаптоп не са оригинални продукти, те са взаимозаменяеми с оригиналните! Оригиналните продукти са маркирани с ОРИГИНАЛ! Пример: Оригинална батерия, зарядно за лаптоп модел ххх оригинал. Правим всяко позоваване на производителите или техните продукти, включително имената на фирмите, за да се идентифицират апаратите, с които са съвместими нашите продукти. Когато се прави позоваване на начина или марката на клетките могат да настъпят някои промени. Пример 1: ... с японски клетки - означава, че продуктът е произведен от висококачествени клетки от Япония (или Южна Корея). Пример 2: ... с клетки Samsung - обикновено означава, че производителят произвежда батерията от клетки Samsung, но понякога е възможно да произвежда батерията и от други марки клетки с високо качество, като Sanyo, Panasonic или LG. Може да има разлики в калиброването на напрежението на батериите Li-Ion и Li-Po. Равностойни напрежения са 3,6V = 3,7V, 7,2V = 7,4V, 10,8V = 11,1V, 14,4V = 14,8V. Тези разлики възникват поради калиброването на напрежението на клетките, от които е произведена батерията. Всички продавани продукти са нови, никога не продаваме използвани или рециклирани батерии. Средната продължителност на използването на продуктите, продавани от нас е 12 месеца. Представените продуктови снимки са за информация, не са задължителни. Минималната стойност на дадена поръчка е 7.00 лв с ДДС и не включва разходите за транспорт.

Значение на знаците за наличност:

ЗЕЛЕНО - Достатъчна наличност, доставка в рамките на 3-4 работни дни.
ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНООграничена наличност, доставка в рамките на 3-4 работни дни.
ЖЪЛТО - На склад в централния склад в Германия, доставка в рамките на 8-10 работни дни.
ЧЕРВЕНО - В момента не е в наличност, доставка в рамките на 10-30 работни дни.


(9) Препратки и линкове

Ако се прави препращане пряко или косвено към подобни Линкове, които са извън отговорността на собственикът на сайта, той отговаря за тях само ако познава съдържанието им и ако има техническата възможност за това. Към собственикът не може да се претендира ако има възпрепятстване за използването на тези линкове, както и за всички причинени вреди от тези линкове. Отговорността се носи от собственика на тези свързани страници (линкове), а не от собственика на този сайт.

(10) Политика за поверителност

Личните данни, които Батерии Онлайн“ ЕООД събира от своите клиенти са необходими за изпълнението на Договора сключен между страните и фирмата ни се задължава да спазва разпоредбите на закона 677/2001 на Комисията за защита на лицата при обработването на лични данни. По този начин получените от фирмата ни данни ще се съхраняват в базата данни, и фирмата ни ще взима всички мерки за тяхната защита срещу случайна или незаконна употреба. Също така, за изпълнение на договора, сключен между страните, фирмата изпраща личните данни, събрани от клиентити, на куриерската фирма, която доставя стоката. Данните, въведени по време на процедурата по заявяване, са необходими за следене на поръчките, попълване на фактурата и изпращането на поръчаните продукти. С прочитането и приемането на Общите условия сте съгласни вашите данни да бъдат използвани за изготвянето на документите за продажба (фактура и др.), транспортни документи (етикетиране на колета и др.) и за техните собствени маркетингови цели.


(11). Гаранция на продуктите

Гаранцията на продуктите е 12 месеца от датата на продаване. Гаранцията покрива фабрични дефекти, ако продуктът няма следи от удари, следи от повреди от всякакъв вид и др. или използване за други цели, различни за които е предназначен. Ние не носим отговорност за материални, морални щети или щети от друго естество, възникнали по време на използване, неправилно използване или неизползване на продуктите, продавани от нас, нито за материални или морални щети, причинени от нефункционирането или неправилното функциониране на нашите продукти. При батериите, гаранцията не покрива евентуалното намаляване на капацитета с течение на времето, което е нормално. Дефектните продукти се ремонтират, сменят или се връща равностойността на продуктите, ако не може да се извърши ремонт или смяна поради различни причини. Съхраняването на батериите в разтоварено състояние води до трайното им увреждане и до анулиране на гаранцията. Възстановяването на парите по различни причини, става по банков път, в рамките на 30 дни.


Гаранционна процедура:

За евентуални проблеми, свързани с гаранцията, моля, свържете се с "Батерии Онлайн" ЕООД по телефон и/или имейл. 
Продуктите, считани за дефектни и приети за смяна, трябва да са задължително в оригиналната си опаковка, придружени с разписката издадена от "Еконт Експрес" ООД или "Спиди" АД и гаранционната карта в оригинал или копие. Липсата на някой от посочените детайли ни прави неспособни да осигурим гаранция за продукта.

Жалбите за предполагаеми технически проблеми, които след проверките се считат за неоснователни, се таксуват с 12
лв. с включено ДДС, а разходите за транспорт на продукта се поемат от клиента!

Продуктите трябва да бъдат изпратени до:
Батерии Онлайн“ ЕООД, тел: 0885 552 103,

гр.Бургас,

офис Еконт к/с Зорница.


използвайки същата куриерска фирма, с която сте получили пратката (
Еконт ЕкспресООД или Спиди АД). Продуктите, които следва да бъдат върнати, ще бъдат получени от нас, само ако са опаковани в оригиналната си опаковка.

Транспортните разходи за дефектните продукти са за сметка на
Батерии Онлайн“ ЕООД в рамките на 30 дни от датата на покупката, след този период това задължение се пада на клиента. Продуктите, изпратени до офиса ни по различни причини, които не са прибрани (изпратени) в рамките на 90 дни по различни причини, които са на клиентите, се изпращат на организации за рециклиране на отпадъците.


(12). Информация за плащането и доставката на продуктите


Доставката на пратките за продукти със складова наличност се извършва в рамките на 3-4 работни дни
(освен ако не е споменат друг срок за доставка на съответния продукт). Можете да избирате между две форми на плащане: наложен платеж (в брой при получаване на доставката) или по банков път.


Наложен платеж чрез пощенски паричен превод - при този начин на плащане, плащате равностойността на колета при получаване. Разписката се издава от куриерските фирми Еконт Експрес“ ООД или "Спиди" АД. Тази разписка е перфектно валидна с фактурата, издадена от Батерии Онлайн“ ЕООД. Цената за доставка с наложен платеж е 6 лв. и е включена в разписката. Имате възможност за преглед и тест на продуктите преди заплащането на сумата в брой. Уверяваме ви, че третираме много сериозно опаковането и изпращане на пратките, можете да бъдете сигурни, че ще получите точно това, което си поръчате!

 

- По банков път: Като преведете съответната сума на нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк ЕАД
BIC: RZBBBGSF
Титуляр на сметката: „Батерии Онлайн” ЕООД
IBAN: BG98RZBB91551006300558


ВАЖНО: При плащане по банков път, за начало на поръчката се приема постъпването на плащането от страна на клиента в банковата сметка на фирмата. Ако желаете да избегнете това забавяне е необходимо да ни изпратите сканирано платежно нареждане на info@battery-shop.bg.

При плащане от чуждестранна банкова сметка е нужно да заплатите двустранните банкови такси (за Ваша и наша страна).

 
Процедура за връщане:

Потребителят трябва да се свърже с "Батерии Онлайн" ЕООД по телефон и/или имейл и да обясни накратко причината за връщане. 
Връщането на продуктите е за сметка на клиента, като се използва същата куриерска фирма ("Еконт Експрес" ООД или "Спиди" АД), с която е извършено изпращането. Не можем да приемаме пратки, изпратени с прибиране от пощенските станции. Продуктите трябва да бъдат изпратени на адрес:Батерии Онлайн“ ЕООД, тел: 0885 552 103,

гр.Бургас,

офис Еконт к/с Зорница  или

офис Спиди к/с Зорница  бл.50

 Продуктът, които следва да бъдат върнат, ще бъде получен от нас, само ако е опакован правилно.


Абсолютно необходимо е при връщането на продуктите, те да са в оригиналната си опаковка, както и да са придружени заедно с разписката издадена от "Еконт Експрес" ООД или "Спиди" АД и гаранционната карта. Равностойността на върнатите продукти ще бъде възстановена (без транспортните разходи) в банкова сметка, принадлежаща на физическото или юридическото лице, което е направило заявката. Максималният срок за възстановяване е 30 работни дни. Ако продуктът е доставен безплатно промоционално на клиента, според (
http://www.battery-shop.bg/dostavka.html) разходите се фактурират по отделно и се приспадат от равностойността на продукта.

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-

 

ПРОДАЖБА

 

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(2) Договорът се сключва на български език. Доставчикът може да изпълни договора от свое име и за своя сметка, както и да осигури изпълнението от трето лице. В този случай договорът за покупко-продажба се счита за сключен при условията на чл. 23 ЗЗД. Доставчикът не дължи изрично уведомяване на Ползвателя в случай, че задълженията по договора от страна на Доставчикът бъдат изпълнение от трето избрано от него лице.

 

(3) Неразделна част от Договорът между Доставчика и Ползвателя са и настоящите условия за ползване, достъпни на адрес http://www.battery-shop.bg/uslovia-za-polzvane.html

 

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

 

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

 

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

 

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

 

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

(9) Доставчикът, лично или чрез трето лице доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

 

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

 

(6) Потвърждение на поръчката;

 

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия за ползване се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите

 

Условия за ползване, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

 

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

 

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Чл. 13. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 

 

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(3) Ако Доставчикът не може сам да изпълни договора или да осигури изпълнението му от трето лице поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право лично или чрез трето лице да достави на потребителя стоки със същото качество и цена.

 

Чл. 16. (1) Доставчикът или избрано от него трето лице предава стоките на потребителя на посочения от последния адрес.

 

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчно изписване на имената и полагането на подпис, освен ако е уговорено друго.

 

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

 

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, при изрично поискване от страна на Ползвателя изпратено до Доставчикът посредством електронна поща, последният изпраща на Ползвателя в срок от 24 часа на основния му електронен адрес посочените при регистрацията име и парола.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Чл. 21. Настоящите условия за ползване могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време.

 

Чл. 22. Доставчикът публикува тези условия за ползване на адрес www.battery-shop.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 23. Настоящите условия за ползване и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 

 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на

 

една от страните по договора;

 

 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 

 едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на

 

задълженията на другата страна;

 

 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява

 

задълженията си;

 

 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 

 в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 

 в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за

 

защита на потребителите.

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези условия за ползване няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

 

Чл. 27. Настоящите условия за ползване влизат в сила за всички Ползватели на сайта от момента на първоначалното му посещение.